Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019
* Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện.
* Trường 19 lớp trở lên cử 02 giáo viên/môn; trường dưới 19 lớp cử 01 giáo viên/môn.
* Lưu ý: Không cử giáo viên đã tham gia tập huấn cấp tỉnh
* Danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua Email nội bộ thầy Trịnh Xuân Tuấn trước 16 giờ ngày 14/8/2019. Cảm ơn!
TT Họ và tên Môn Đơn vị công tác Số
điện thoại
Địa chỉ Email Tên tài khoản ở “Trường học kết nối” Ghi chú
1 Dương Đức Văn Toán Trường THCS Ea Yiêng 0774530776  
2 Lê Viết Phòng Toán Trường THCS Ea Yiêng 0987345315  
3 Nguyễn Thị Thúy Tin học Trường THCS Ea Yiêng 0946506494    
4 Tin học    
5 Nguyễn thị Minh Hồng Vật lí Trường THCS Ea Yiêng 948800276    
6 H Boach Bya Vật lí Trường THCS Ea Yiêng 947357329    
7 Phan Ngọc Viên Hóa học Trường THCS Ea Yiêng  
8 Hóa học  
9 Trần Danh Thanh Sinh học Trường THCS Ea Yiêng 943055253  
10 Đặng Thị Phương Sinh học Trường THCS Ea Yiêng  
11 Lê Xuân Dũng Ngữ văn Trường THCS Ea Yiêng 946597248  
12 Nguyễn Thành Lập Ngữ văn Trường THCS Ea Yiêng 942965383    
13 Nguyễn Thị Thanh Hiền Lịch sử Trường THCS Ea Yiêng 398530551  
14 Lịch sử    
15 Vũ Hải Hà Địa lí Trường THCS Ea Yiêng 0939082379  
16 Địa lí    
17 Nguyễn Thị Thu Quyến GDCD Trường THCS Ea Yiêng  
18 GDCD  
19 Nguyễn Thị Huệ Âm nhạc Trường THCS Ea Yiêng 828376673  
20 Âm nhạc  
21 Nguyễn Hải Anh Mỹ thuật Trường THCS Ea Yiêng  
22 Mỹ thuật    
*Ghi chú: Không đổi mẫu; Nhập dữ liệu vào mẫu Excel, Bảng mã: Unicode, Font: Times New Roman, Size: 12, Chữ in thường. Gửi trước 16 giờ ngày 24/7/2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Pham Xuân Vinh