thông tư HD sửa đổi đánh giá HS năm 2020-2021

thông tư HD sửa đổi đánh giá HS năm 2020-2021

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /2020/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12... ...
QĐ tham gia tập huấn CM hè 2018 ( PGD )

QĐ tham gia tập huấn CM hè 2018 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số  442/PGDĐT Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn hè 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  27  tháng 7 năm 2018   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và trường PTDT... ...
Danh sách tham gia tập huấn hè 2018 ( theo QĐ/ PGD)

Danh sách tham gia tập huấn hè 2018 ( theo QĐ/ PGD)

Lượt xem:

...
Kết quả thi kiểm tra năng lực GV giỏi huyện 2018

Kết quả thi kiểm tra năng lực GV giỏi huyện 2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2017 – 2018 STT SBD Họ và tên Môn Trường Điểm Kết quả 10 010 Phan Văn Dần Công nghệ THCS Ea Yiêng 8.5 Đạt 1 025 Bùi Thị Hà Hóa học THCS Ea Yiêng 9.5 Đạt 16 040 Trịnh Thị Hiệp Tiếng... ...
HD CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

HD CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Lượt xem:

  UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         PHỤ LỤC 1. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY   YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY . Để thực hiện đánh giá giờ dạy... ...
HD các tiêu chí đánh giá, Xếp loại giờ dạy GVTHCS

HD các tiêu chí đánh giá, Xếp loại giờ dạy GVTHCS

Lượt xem:

         UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 648/PGDĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc                 Krông Pắc, ngày 30 tháng 10  năm 2017     HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ,  XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC   Căn cứ Công văn số 1471/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2017 của... ...
cv /132 khao sat sự hài lòng

cv /132 khao sat sự hài lòng

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 132/PGDĐT                                        Krông Pắc, ngày 28 tháng 3 năm 2017   Về việc hướng dẫn triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tại các đơn vị trường học... ...
Hướng dẫn cuộc thi KHKT cho HS năm học 2017 -2018

Hướng dẫn cuộc thi KHKT cho HS năm học 2017 -2018

Lượt xem:

...