Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC MÃ ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EA YIÊNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN STT Trường Tài khoản Họ Tên Chức Vụ 2770 Trường THCS Ea Yiêng ‘6550 Vũ Văn Tuyên Hiệu trưởng 2771 Trường THCS Ea Yiêng ‘16427 Nông Văn Huấn Giáo viên 2772 Trường THCS Ea Yiêng ‘16428 Đinh Thị Vân Nhân viên 2773 Trường THCS Ea... ...
kế hoạch và lịch học chính trị hè 2018

kế hoạch và lịch học chính trị hè 2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                               Số: 408/KH-PGDĐT                     Krông Pắc, ngày 11 tháng 7  năm 2018     KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV hè 2018     Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/BTG, ngày 27/6/2018 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Krông... ...