Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/2020 26/08/2020 Công văn, Thông tư, thông tư HD sửa đổi thông tư 58 đánh giá , xếp laoij HS
số 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Công văn, Thông tư, quy vtawcs ứng xử trong cơ sở GD
22/tt-BGD ĐT 22/08/2018 Công văn, Thông tư, THI ĐUA KHEN THƯỞNG
02/VBHN -BNV 09/11/2017 Công văn, văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV, ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..
01/2017/TT-BGD-DT 13/01/2017 Công văn, Nghị định, Thông tư, Thông tư 01/ HD GDQP và AN trường THCS
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017