thông tư HD sửa đổi đánh giá HS năm 2020-2021

thông tư HD sửa đổi đánh giá HS năm 2020-2021

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /2020/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12... ...
quy chế thi đua năm học 2019-2020 ( PGD Krong păc)

quy chế thi đua năm học 2019-2020 ( PGD Krong păc)

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số : /QĐ-PGDĐT Krông Pắc, ngày tháng 05 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục huyện Krông Pắc TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN Căn cứ Luật Thi đua, khen... ...
Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Lượt xem:

   Web.ĐTN: Đồng hành cùng sinh viên quay trở lại trường học, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích, hỗ trợ, cùng nhà trường sẵn sàng đón sinh... ...
Bản  quy chế thi đua ngành GD

Bản quy chế thi đua ngành GD

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Số: 74 /CV-PGDĐT                          Kông Pắc, ngày 10  tháng 02  năm 2020 V/v thông báo Bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường... ...
HD đánh giá ht,pht,gv 2019

HD đánh giá ht,pht,gv 2019

Lượt xem:

    Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT). Để việc triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả,... ...
HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

Lượt xem:

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo... ...
Quy chế hoạt động của trường THCS Ea Yiêng

Quy chế hoạt động của trường THCS Ea Yiêng

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS EA YIÊNG                                        Độc Lập – tự Do – Hạnh phúc Số : 01 / QC /THCS EaYi V/v ban hành quy chế tổ chức                                                                         Ea Yiêng , Ngày 25 tháng 8 năm 2018 trong hoạt động của nhà trường QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS EA YIÊNG NĂM HỌC... ...
Bản dự thảo quy chế thi đua năm học 2018 -2019 ( Y/c CB, GV, NV tham gia ý kiến và gửi bản góp ý về cho văn thư chậm nhất là 29/9/2018 )

Bản dự thảo quy chế thi đua năm học 2018 -2019 ( Y/c CB, GV, NV tham gia ý kiến và gửi bản góp ý về cho văn thư chậm nhất là 29/9/2018 )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Số :  537/CV-PGDĐT                             Kông Pắc, ngày  21 tháng 9 năm 2018 V/v góp ý Quy chế thi đua Khen thưởng  từ năm học 2018-2019   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MG, MN, Tiểu học, THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. Trong những... ...
Kế hoạch thi GVDG cấp huyện 2017 -2018

Kế hoạch thi GVDG cấp huyện 2017 -2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 755/PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                  Krông Pắc, ngày  13  tháng 11  năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2017-2018     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội... ...
Trang 1 / 212 »