HD mua tài liệu giảng dạy địa phương ( Đak lăk)

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH MỤC TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐẮK LẮK

 

TT TÊN TÀI LIỆU CẤP HỌC GIÁ BÌA  (đồng)
1 Tài liệu dạy học Lịch sử địa phương tỉnh Đắk Lắk Tiểu học 20.000
2 Tài liệu dạy học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk Tiểu học 20.000
3 Tài liệu dạy học Âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Tiểu học 20.000
4 Đắk Lắk My Lovely Hometown Tiểu học 30.000
5 Tài liệu dạy học Lịch sử địa phương tỉnh Đắk Lắk THCS 20.000
6 Tài liệu dạy học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk (sử dụng trong các trường Trung học cơ sở) THCS 20.000
7 Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương tỉnh Đắk Lắk (Sử dụng trong các trường Trung học cơ sở) THCS 30.000
8 Tài liệu dạy học Âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Lắk (Sử dụng trong các trường Trung học cơ sở) THCS 20.000

 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn số 158/CV-SGDĐT ngày 26/01/2018 của Sở GDĐT, tuyên truyền rộng rãi đến tất cả học sinh, yêu cầu học sinh đăng ký mua tài liệu để phục vụ cho việc học tập.

Gửi bảng đăng ký về Phòng GDĐT qua Email nội bộ trước ngày 02/02/2018, bậc Tiểu học gửi cho thầy Nguyễn Huy Hoàng, bậc THCS gửi cho thầy Trịnh Xuân Tuấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 158  /CV-SGDĐT

V/v Triển khai sử dụng bộ

Tài liệu dạy học địa phương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                    Đắk Lắk, ngày  26 tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố;

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

– Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Căn cứ Nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện Công văn số 1688/CV-SGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc Hướng dẫn phát hành và sử dụng tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Tài liệu) kể từ năm học 2017-2018, Sở GDĐPT đã triển khai sử dụng bộ Tài liệu địa phương trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở  trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay các phòng GDĐT đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Tài liệu được dùng dạy học trong chương trình chính khóa như sách giáo khoa bắt buộc trong các nhà trường cho đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch trang bị đủ Tài liệu cho giáo viên và học sinh để phục vụ cho dạy và học trong học kỳ 2 năm học 2017- 2018 là hết sức quan trọng.

Theo thống kê báo cáo số liệu từ các phòng GDĐT, đến nay có 12/15 phòng GDĐT đã đăng ký mua Tài liệu. Tuy nhiên, số lượng đăng ký chưa đủ theo sĩ số học sinh, nhiều đơn vị có số lượng đăng ký rất ít. Đặc biệt có 3 đơn vị chưa đăng ký gồm các phòng GDĐT:  Lắk, Krông Păk và TP.Buôn Ma Thuột.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 662/UBND- KGVX  ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương, Sở GDĐT đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, Thị xã và Thành phố chỉ đạo các phòng GDĐT thực hiện các nội dung tại Công văn số 1688/CV-SGDĐT  ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc Hướng dẫn phát hành và sử dụng tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk (Công văn đính kèm) với các vấn đề trọng tâm sau:

  1. Phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về bộ Tài liệu và bộ Tài liệu được dùng dạy học trong chương trình chính khóa (bắt buộc trong nhà trường) như sách giáo khoa kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018.
  2. Để kịp thời cho việc phát hành Tài liệu và cung cấp cho giáo viên và học sinh, nhà trường tiến hành cho học sinh đăng ký mua Tài liệu (đảm bảo mỗi học sinh 01 bộ Tài liệu); đồng thời, sử dụng nguồn ngân sách được cấp hằng năm của đơn vị để mua Tài liệu cho giáo viên bộ môn (đảm bảo mỗi giáo viên bộ môn có đủ Tài liệu để giảng dạy) và trang bị cho thư viện nhà trường. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường cần có chính sách hỗ trợ để giúp học sinh có đủ Tài liệu để học tập.
  3. Các phòng GDĐT tổng hợp danh sách từ các đơn vị và gửi số lượng đăng ký về Sở GDĐT qua Email của Phòng Giáo dục Trung học và qua đường công văn trước ngày 08/02/2017). Các trường phổ thông có nhiều cấp học gửi trực tiếp về Sở GDĐT (mẫu đăng kí kèm theo).

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để có hướng dẫn cụ thể, ĐT: 0262.346341./.

 

Nơi nhận:

– Như Kính gửi;

– UBND tỉnh (để báo cáo);

– Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

– UBND huyện, TX,TP (để phối hợp chỉ đạo);

– Các phòng CM- NV thuộc Sở (để thực hiện);

– Lưu: GDTrH, VP.

GIÁM ĐỐC

        PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

 

THÁI VĂN TÀI