mau kiem diem đảng viên 2018

mau kiem diem đảng viên 2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ ………..                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : …………                                 …………Ngày ……….tháng……….năm………     BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM …………     Họ và tên : ………………………………………………sinh ngày : …………………… Chức vụ Đảng : …………………………………………………………………………… Chức vụ chính quyền : …………………………………………………………………… Chức vụ đoàn thể : ……………………………………………………………………….. Đơn vị công tác : ………………………………………………………………………… Chi bộ : …………………………………………………………………………………… Ưu điểm, kết quả đạt được : Về phẩm [...]
Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  681/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  23  tháng  11  năm 2018                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]