Kế hoạch hoạt động hè 2021

Kế hoạch hoạt động hè 2021

Lượt xem:

UBND XÃ EA YIÊNG TRƯỜNG THCS EA YIÊNG Số:  29/KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Yiêng, ngày 02 tháng 6 năm 2021   KẾ HOẠCH Hoạt động Hè năm 2021   Thực hiện Hướng dẫn số 653/HD-SGDĐT ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hoạt động hè năm 2021 Căn... ...