HD  công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

    LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019     HƯỚNG DẪN (Công tác thi đua năm học 2018-2019)   Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.   Để kịp [...]
Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  681/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  23  tháng  11  năm 2018                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]