Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/2020 26/08/2020 Công văn, Thông tư, thông tư HD sửa đổi thông tư 58 đánh giá , xếp laoij HS
số 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Công văn, Thông tư, quy vtawcs ứng xử trong cơ sở GD
03/ PHNV NH 2018 -2019 15/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Phương hướng nhiệm vụ năm hoc 2018-2019 - trường THCS Ea Yiêng
04/mau ktra 15/10/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, mâu ktra nội bộ 2018 -2019
02 / QC -HĐ- BGH 06/09/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của BGH trường THCS Ea Yiêng năm học 2018 -2019
01/ QC/HĐCQ 25/08/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của cơ quan - Trường THCS Ea yiêng
22/tt-BGD ĐT 22/08/2018 Công văn, Thông tư, THI ĐUA KHEN THƯỞNG
02/VBHN -BNV 09/11/2017 Công văn, văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV, ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..
02/QD-HSCM 12/08/2017 Thông báo, Quy định hồ sơ chuyên môn 2017 -2018
01/2017/TT-BGD-DT 13/01/2017 Công văn, Nghị định, Thông tư, Thông tư 01/ HD GDQP và AN trường THCS
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»