Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Công văn, Thông tư, quy vtawcs ứng xử trong cơ sở GD
03/ PHNV NH 2018 -2019 15/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Phương hướng nhiệm vụ năm hoc 2018-2019 - trường THCS Ea Yiêng
04/mau ktra 15/10/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, mâu ktra nội bộ 2018 -2019
02 / QC -HĐ- BGH 06/09/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của BGH trường THCS Ea Yiêng năm học 2018 -2019
01/ QC/HĐCQ 25/08/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của cơ quan - Trường THCS Ea yiêng
22/tt-BGD ĐT 22/08/2018 Công văn, Thông tư, THI ĐUA KHEN THƯỞNG
02/VBHN -BNV 09/11/2017 Công văn, văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV, ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..
02/QD-HSCM 12/08/2017 Thông báo, Quy định hồ sơ chuyên môn 2017 -2018
01/2017/TT-BGD-DT 13/01/2017 Công văn, Nghị định, Thông tư, Thông tư 01/ HD GDQP và AN trường THCS
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên