Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/2020 26/08/2020 Công văn, Thông tư, thông tư HD sửa đổi thông tư 58 đánh giá , xếp laoij HS
số 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Công văn, Thông tư, quy vtawcs ứng xử trong cơ sở GD
22/tt-BGD ĐT 22/08/2018 Công văn, Thông tư, THI ĐUA KHEN THƯỞNG
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..
01/2017/TT-BGD-DT 13/01/2017 Công văn, Nghị định, Thông tư, Thông tư 01/ HD GDQP và AN trường THCS
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên