Bao cao tổng kết công tác pháp chế 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS EA YIÊNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:     /BC-PC

Ea yiêng , ngày    28   tháng   5   năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Năm học: 2017 – 2018

 

 1. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị:
 • Đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường cùng với ban pháp chế xây dựng Kế hoạch Giáo dục công tác pháp chế năm học 2017- 2018 cụ thể qua từng tháng, từng quí và được thông qua trong tập thể sư phạm nhà trường; phân công Phó Hiệu trưởng nhà trường làm nhiệm vụ làm công tác pháp chế.
 • Giám sát việc thực hiện giáo dục pháp chế của PHT từng tháng, từng quý. Theo dõi việc cập nhật nội dung giáo dục pháp chế trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

– Công tác quản lý đội ngũ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sổ sách:

+  Đội ngũ được phân công tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác pháp chế, Tổng phụ trách đội, các giáo viên chủ nhiệm…

+ Sổ theo dõi hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật :  ghi chép đầy đủ các nội dung tuyên truyền, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện theo Kế hoạch trường đã xây dựng.

–  Tủ sách pháp luật:

+ Có đầy đủ các loại sách, văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại đơn vị. Số đầu sách

+ Có xây dựng quy chế, nội quy sử dụng Tủ sách pháp luật.

+ Có sổ theo dõi việc mượn sách, báo, tài liệu pháp luật

– Nguồn kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (ngân sách nhà nước, kinh phí thường xuyên của đơn vị, kinh phí xã hội hóa…): ngân sách nhà nước

 1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Việc PBGDPL các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại đơn vị như sau:

Văn bản do Trung ương ban hành:

 

 

TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN PHỔ BIẾN HÌNH THỨC ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO VIÊN
– Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các văn bản liên quan đến biển, đảo Việt Nam;

– Bộ Luật Lao động năm 2012;

– Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

 

Tháng

1+2/2017

   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web

Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.  
– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

– Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

– Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;

 

Tháng

3/2017

Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
– Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi bổ sung) số 46/2014/QH13;

– Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;

– Luật Tiếp công dân năm 2013;

 

 

 

Tháng

4/2017

Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
– Điều lệ nhà trường và các quy định về tuyển sinh các lớp đầu cấp;

 

Tháng 5/2017 Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
– Hiến pháp 2013;

– Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13;

– Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Luật An toàn giao thông đường bộ.

 

Tháng

9/2017

Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 

 

 

HT nhà trường

 

 

 

TPT đội

– Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

– Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12;

-Thông tư 29 Đánh giá GV, NV, HT, PHT, thông tư 58 về Đánh giá xếp loại học sinh THCS.

– Văn bản 03, hợp nhất Thông tư 02- BNV

 

Tháng 10/2017 Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 

 

 

PHT

TTCM

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012;

– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản);

– Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12;

 

Tháng 11/2017 Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
– Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2013;

– Luật Căn cước công dân năm 2014;

– Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 83/2015/QH13;

– Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13;

– Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12;

– Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và văn bản hướng dẫn;

 

Tháng 12/2017 Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
w Luật Bình đẳng giới

w Tuyên truyền giáo dục môi trường

Tháng 1/2018     Phổ biến trong họp Hội đồng.

 

 
w Một số điểm mới nổi bật trong Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017

w Tuyên truyền giáo dục Luật giao thông.

Tháng 2/2018     Phổ biến trong họp Hội đồng.

Tuyên truyền dưới cờ

 
w Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

w Tiếp tục tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường.

Tháng 3/2018     Phổ biến trong họp Hội đồng.

 

 
w Quyết định …………/QĐ-UBND ngày /2017… của UBND huyện ban hành  Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

w Thông tư 58 về đánh giá học sinh THCS.

Tháng 4/2018     Phổ biến trong họp Hội đồng.

Tuyên truyền dưới cờ

 

 

Văn bản do thành phố, quận ban hành:

 

Thời gian Nội dung- Tên văn bản Đối tượng Hình thức Báo cáo viên
 

Tháng

1+2/2017

 

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
 

Tháng

3/2017

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.   Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
Tháng

4/2017

– Các quy định liên quan thi cử;

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
Tháng

5 /2017

– Các quy định liên quan thi cử

– Văn bản, QĐ tuyển sinh đầu cấp.

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
 

Tháng

9/2017

 

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
 

Tháng

10/2017

– Các biện pháp phòng chống chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và văn bản hướng dẫn;

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

 

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

  Y tế
 

 

Tháng

11/2017

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.   Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
Tháng

12/2017

– Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và văn bản hướng dẫn;

– Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

  Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong họp Hội đồng.

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ.

Niêm yết thông tin ở phòng giáo viên, thông tin trên trang web.

 
 

Tháng

01/2018

    Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong buổi họp Hội đồng, niêm yết thông tin tại phòng giáo viên, thông tin trên trang web của trường.

 

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ, tích hợp giáo dục trong các môn học.

 
 

Tháng

02/2018

    Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh. Phổ biến trong buổi họp Hội đồng, niêm yết thông tin tại phòng giáo viên, thông tin trên trang web của trường.

 

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ, tích hợp giáo dục trong các môn học.

 
 

 

Tháng

3/2018

    Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.  Phổ biến trong buổi họp Hội đồng, niêm yết thông tin tại phòng giáo viên, thông tin trên trang web của trường.

 

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ, tích hợp giáo dục trong các môn học.

 
 

Tháng

4/2018

    Công chức, viên chức, nhân viên, học sinh.   Phổ biến trong buổi họp Hội đồng, niêm yết thông tin tại phòng giáo viên, thông tin trên trang web của trường.

 

Phổ biến trong sinh hoạt dưới cờ, tích hợp giáo dục trong các môn học.

 

 

 1. Công tác tự đánh giá PBGDPL tại đơn vị:
Nội dung Nhận xét
1.      Về thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 – 2018

2.      thực hiện chủ đề “Ngày pháp luật” năm 2017 tại đơn vị

Nhà trường có kế hoạch cụ thể từng tháng. Cách triển khai đa dạng đến CBGVCNV- PH- HS.

– Ngày pháp luật có thực hiện nhưng còn mang tính lồng ghép hiệu quả chưa cao.

2. Về nhận thức, quan tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. – CBGVCNV chưa thật sự quan tâm đến các Luật không sát với hoạt động dạy và học. Chưa có thói quen tìm hiểu kỹ và sâu các Luật.
3.Về xây dựng đội ngũ làm công tác PBGDPL. – Đội ngũ làm công tác giáo dục pháp chế còn ít và chưa nhiều kinh nghiệm, chưa được đào tạo và bồi dưỡng.
4.      Về đầu tư kinh phí, CSVC cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. – Nhà trường chưa đầu tư đúng mức cho công tác pháp chế: đầu sách giáo dục pháp luật so với số lượng CBGVCNV là chưa tương xứng, chưa có chế độ ưu đãi cho cán bộ phụ trách pháp chế(do cán bộ chưa qua đào tạo)

 

 1. Những mặt đạt được, hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật:
 2. Mặt đạt được:

– Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các luật, nghị định, thông tư, chỉ thị có liên quan đến hoạt động của nhà trường. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, có hiệu quả.

– Có đầy đủ sách, báo pháp luật; tài liệu tham khảo; hệ thống thông tin mạng được lắp đặt ở các bộ phận thuận lợi cho việc tìm kiếm và triển khai.

 1. Hạn chế:

Người phụ trách công tác pháp chế chưa được đào tạo nghiệp vụ công tác pháp chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

 1. Đề xuất, kiến nghị :
 2. Tự đánh giá:

Kết quả tự đánh giá thi đua công tác pháp chế năm học 2017 – 2018 cuả đơn vị:

Xếp loại chung : Khá

Nôi nhaän:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD-ĐT ( báo cáo )
 • Löu: VT, HSPC.

 

 

 

 

Vũ Văn Tuyên