Mẫu đăng ký cam kết không dạy thêm – học thêm

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ea Yiêng, ngày 20 tháng 10  năm 2017

 

BẢN CAM KẾT

( V/v: không vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm )

 

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS EA YIÊNG

 

Tên tôi là:………………………………Dạy  môn:………………………………..

Thuộc tổ chuyên môn:……………………………………

Vào nghành ngày:………………………………

Trú quán hiện nay :…………………………………………………….

Sau khi được Ban giám hiệu phổ biến, quán triệt Thông tư số 17/2012/TT – BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Quyết định số 08/2013/Q Đ – UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Đăklăk ; Công văn số 447/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Đăk lăk ngày 17/04/2013 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của nghành GD và trên địa bàn tỉnh Đăklăk .

Thực hiện Công văn số 3905/UBND-KGVX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .các Văn bản  của các cấp, các nghành về quản lý dạy thêm, học thêm ; tôi đã nắm  rõ những nội dung về dạy thêm, học thêm.

Tôi xin cam kết với Trường THCS Ea Yiêng, với các cấp quản lý có thẩm quyền về việc thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định, cụ thể là :

1/ Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ở nhà hoặc những địa điểm không phải do các cơ sở GD đã được Phòng GD&ĐT Krông păc cho phép.

2/ Nếu được bố trí dạy thêm ở các lớp do các trung tâm mở, phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và kế hoạch do trung tâm đề ra : về nội dung giảng dạy, thời lượng, thời gian.

Nếu vi phạm một trong các quy định nói trên, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của đơn vị và các cơ quan có thẩm quyền.

 

 Tổ trưởng chuyên môn xác nhận                                     Người viết cam kết