Đề cương ôn tập thi GV TPT đội giỏi 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(80 câu hỏi)

CÂU HỎI PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÁP ÁN
VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (10 câu hỏi)
Câu hỏi số 1: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên                            b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng                                                   d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

b
Câu hỏi số 2: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào? a. Cuối tháng 3/1929                                                           b. Đầu tháng 3/1929

c. 4/1929                                                                                d. 5/1929

a
Câu hỏi số 3: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? a. 22/2/1930                         b. 24/2/1930                          c. 24/2/1931              d. 20/2/1931 b
Câu hỏi số 4:  Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng? a. Hồ Chí Minh         b. Trần Văn Cung                 c.Trần Phú                 d. Lê Hồng Phong c
Câu hỏi số 5: Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào? a. 1940                                   b. 1941                                   c. 1942                       d. 1943 b
Câu hỏi số 6: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất a) Hội nghị họp tháng 10-1930                                          b) Hội nghị họp tháng 11-1939

c) Hội nghị họp tháng 11-1940                                          d) Hội nghị họp tháng 5-1941

d
Câu hỏi số 7: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào? a) Hội nghị họp tháng 10-1930                                          b) Hội nghị họp tháng 11-1939

c) Hội nghị họp tháng 11-1940                                          d) Hội nghị họp tháng 5-1941

d
Câu hỏi số 8: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” vào thời gian nào? a. 5-1944                               b. 3-1945                               c. 8-1945                   d. 6-1945 a
Câu hỏi số 9: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945 a. Xây dựng nếp sống văn hoá mới            b. Bình dân học vụ

c. Bài trừ các tệ nạn xã hội                                     d. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

b
Câu hỏi số 10: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào? a. 4/1/1946                b. 5/1/1946                            c. 6/1/1946                            d. 7/1/1946 c
VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (8 câu hỏi)
Câu hỏi số 1: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đoạn trích trên trong bài viết nào của Bác Hồ? a. “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường “(1945)

b. “Lời kêu gọi đầu năm học mới” (1947).

c. “Lời kêu gọi ngày Tết” (1947).

d. “Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến”(1946).

d
Câu hỏi số 2: Lời dạy “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà?” Bác đã nói ở đâu? a. “Thư gửi thanh niên” năm 1947.

b. Lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, ngày 19/1/1955.

c. Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2, ngày 7/5/1958.

b
Câu hỏi số 3: Từ khi trở về nước (1941) cho đến lúc qua đời (1969), Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An bao nhiêu lần? a. 2 lần                                                           b. 3 lần                                               c. 4 lần a
Câu hỏi số 4: Bạn hãy cho biết để hoàn thành bản Di chúc, Bác Hồ đã viết và bổ sung mấy lần? a. 2 lần                                                           b. 3 lần                                               c. 4 lần c
Câu hỏi số 5: Bác Hồ đã gửi thư và căn dặn thiếu nhi Việt Nam Năm điều vào thời gian nào? a. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, ngày 24-3-1961

b. Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 15-5-1956

c. Dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 14-5-1961

c
Câu hỏi số 6: Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể loại nào? a. Văn vần.                                        b. Nhạc hành khúc.                          c. Thơ lục bát. c
Câu hỏi số 7: Cuộc đi thăm chính thức đầu tiên với tư cách là nguyên thủ nước Việt Nam độc lập của Bác Hồ tới quốc gia nào? a. Trung Quốc           b. Liên Xô                              c. Pháp                       d. Mông Cổ c
Câu hỏi số 8: Bạn hãy cho biết vào thời gian sau đây nào Đoàn ta được vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” a. 2/1970                    b. 5/1975                               c. 12/1976                 d. 01/1976 c
VỀ ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (27 câu hỏi)
Câu hỏi số 1: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (đã được Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) thông qua ngày 30/6/2013 có mấy chương và bao nhiêu điều? a) 5 chương và 17 điều c
b) 6 chương và 18 điều
c) 7 chương và 19 điều
Câu hỏi số 2: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về tuổi kết nạp thiếu niên vào Đội? a) Từ 9 đến hết 14 tuổi                    b) Từ 9 đến hết 15 tuổi                    c) Từ 9 đến hết 16 tuổi b
Câu hỏi số 3: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp: a) 3 cấp                                  b) 4 cấp                                  c) 5 cấp b
Câu hỏi số 4: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về số lượng đội viên tối thiểu để thành lập một chi đội? a) Từ 3 đội viên trở lên        b) Từ 6 đội viên trở lên       c) Từ 9 đội viên trở lên a
Câu hỏi số 5: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về số lượng đội viên trong mỗi phân đội? a) Có ít nhất 3 đội viên        b) Có ít nhất 6 đội viên       c) Có ít nhất 9 đội viên a
Câu hỏi số 6: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định chi đội có bao nhiêu đội viên có thể chia thành các phân đội? a) Từ 3 đội viên trở lên        b) Từ 6 đội viên trở lên       c) Từ 9 đội viên trở lên c
Câu hỏi số 7: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về điều kiện để thành lập liên đội? a) Có từ 1 chi đội trở lên     b) Có từ 2 chi đội trở lên     c) Có từ 3 chi đội trở lên b
Câu hỏi số 8: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội? a) Nguyên tắc tự nguyện, tự quản c
b) Nguyên tắc tập trung dân chủ
c) Nguyên  tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội
Câu hỏi số 9: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là? a) Tính quần chúng, tính chính trị và tính giai cấp c
b) Tính chính trị, tính giáo dục và tính dân chủ
c) Tính quần chúng, tính chính trị và tính giáo dục
Câu hỏi số 10: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định biểu trưng của Đội bao gồm những gì? a) Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng c
b) Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca
c) Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, khẩu hiệu Đội
Câu hỏi số 11: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về số lượng ủy viên Hội đồng Đội cấp huyện? a) Từ 9 đến 21                       b) Từ 7 đến 9                         c) Từ 11 đến 19 c
Câu hỏi số 12: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về số lượng ủy viên BCH Liên đội?

 

a) Từ 5 đến 9                         b) Từ 5 đến 17                      c) Từ 5 đến 21 c
Câu hỏi số 13: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về số lượng ủy viên BCH Chi đội? a) Từ 3 đến 7                         b) Từ 5 đến 9                         c) Từ 5 đến 7 a
Câu hỏi số 14: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về số lượng nhi đồng tối thiểu trong một Sao nhi đồng? a) Từ 5 em trở lên                 b) Từ 7 em trở lên                 c) Từ 9 em trở lên a
Câu hỏi số 15: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định điều kiện để thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi được kết nạp vào Đội là gì? a) Chăm học, chăm làm b
b) Thừa nhận điều lệ Đội, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số Đội viên trong chi đội đồng ý
c) Không phân biệt tôn giáo, dân tộc, thành phần gia đình
d) Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 16: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định thời gian phụ trách Sao hướng dẫn Sao sinh hoạt, vui chơi như thế nào? a) Ít nhất 1 lần/ tuần                                                             b) Ít nhất 1 lần/tháng a
c) 1 lần/ tuần                                                                         d) 1 lần/tháng
Câu hỏi số 17: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về việc đặt tên cho Sao nhi đồng? a) Đặt tên Sao theo đức tính của nhi đồng a
b) Đặt tên Sao theo sở thích của nhi đồng
c) Đặt tên Sao theo tâm lí lứa tuổi nhi đồng
d) Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 18: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về Tài chính của Đội? a) Kinh phí của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành. d
b) Quỹ Đội: Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể và đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.
c) Quản lý thu, chi Qũy Đội do Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn theo các quy định tài chính hiện hành.
d) Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 19: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định Đội có các hình thức kỉ luật nào? a) Phê bình, khiển trách d
b) Phê bình, khiển trách, cảnh cáo
c) Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách đội viên
d) Phê bình, khiển trách, xóa tên trong danh sách đội viên
Câu hỏi số 20: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định cấp nào là cấp ra quyết định thành lập các chi đội, liên đội? a) Hội đồng Đội (Đoàn Thanh niên) cùng cấp a
b) Hội đồng Đội (Đoàn Thanh niên) quận, huyện, thị xã
c) Giáo viên – TPT Đội
d) Ban chỉ huy liên đội
Câu hỏi số 21: Tên bài hát Đội ca là gì? a) Đi ta đi lên b
b) Cùng nhau ta đi lên
c) Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh
Câu hỏi số 23: Mục tiêu phấn đấu rèn luyện của đội viên TNTP Hồ Chí Minh là gì? a) Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy a
b) Thực hiện Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
c) Thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Câu hỏi số 24: Ở đâu được thành lập các liên chi đội tạm thời? a) Nhà thiếu nhi d
b) Trường Đội
c) Các hoạt động tập thể của Đội
d) Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 25: Phụ trách Sao nhi đồng là? a) Giáo viên chủ nhiệm                                           b) Đội viên do chi đội cử ra b
c) Ban chỉ huy Liên đội                                           d) Ban chỉ huy chi đội
Câu hỏi số 26: Cơ quan có quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh là? a) Hội đồng Đội Trung ương b
b) Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
c) Quốc hội
Câu hỏi số 27: Cấp hiệu của Chỉ huy Đội được đeo ở vị trí nào sau đây? a) Đeo ở tay áo phải, dưới cầu vai 5 cm c
b) Đeo ở tay áo phải, trên cầu vai 5cm
c) Đeo ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm
VỀ NGHI THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (25 câu hỏi)
Câu hỏi số 1: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành bao gồm bao nhiêu nội dung? a) 13 nội dung                       b) 14 nội dung                      c) 15 nội dung b
Câu hỏi số 2: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về các bài trống? a) Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng a
b) Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng, tập hợp
c) Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng, Quốc ca, Đội ca
Câu hỏi số 3: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về các bài kèn? a) Kèn hiệu, chào mừng và hành tiến b
b) Kèn hiệu, chào mừng và tập hợp
c) Kèn hiệu, hành tiến và tập hợp
Câu hỏi số 4: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định bộ sổ của Đội bao gồm mấy loại? a) 3 loại                                              b) 4 loại                                             c) 5 loại c
Câu hỏi số 5: Khi thực hiện động tác quay đằng sau, đội viên cần thực hiện như thế nào? a) Rút chân phải về đằng sau 1 bước, lấy 2 gót chân làm trụ, quay sang phải một góc 180 độ rồi rút chân phải về tư thế nghiêm. b
b) Lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.
c) Lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 180 độ, sau đó rút chân phải về tư thế nghiêm.
Câu hỏi số 6: Đồng chí hãy chọn những khẩu lệnh chuẩn khi chỉnh đốn đội ngũ ở đội hình chi đội hàng dọc, hàng ngang và chữ U? a) Nhìn trước thẳng! Cự li rộng (hẹp) nhìn chuẩn thẳng! Cự li rộng (hẹp) chỉnh đốn đội ngũ! c
b) Cự li rộng (hẹp) nhìn chuẩn thẳng! Cự li rộng (hẹp) chỉnh đốn đội ngũ!
c) Cự li rộng nhìn chuẩn thẳng! Cự li hẹp nhìn chuẩn thẳng!
Câu hỏi số 7: Trước khi tạo thành nút khăn trong động tác thắt khăn quàng đỏ, đội viên cần: a) Gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, dựng cổ áo lên, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải b
b) Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải
c) Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên phải lên trên dải khăn bên trái
Câu hỏi số 8: Hãy chọn phương án đúng trong chào kiểu đội viên theo Nghi thức Đội a) Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ a
b) Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ
c) Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 140 độ
Câu hỏi số 9: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về đồng phục của phụ trách Đội? a) Áo thanh niên Việt Nam theo mẫu thống nhất của Trung ương Đoàn, quần màu sẫm, đi giày hoặc dép có quai hậu b
b) Áo màu xanh hòa bình theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Trung ương, quần màu sẫm, đi giày hoặc dép có quai hậu
c) Áo sơ mi màu trắng, quần sẫm màu, đi giày hoặc dép có quai hậu
Câu hỏi số 10: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về đồng phục của đội viên? a) Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu xanh tím than, đi giày hoặc dép có quai hậu. c
b) Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu xanh tím than, mũ ca lô màu trắng viền đỏ, đi giày hoặc dép có quai hậu.
c) Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm, đi giày hoặc dép có quai hậu.
d) Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm, mũ ca lô màu trắng viền đỏ, đi giày hoặc dép có quai hậu.
Câu hỏi số 11: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về vị trí các loại cờ trong đội hình đơn vị tĩnh tại (liên đội hang ngang, chi đội hang dọc)? a) Cờ Tổ quốc đứng giữa, bên phải cờ Tổ quốc là cờ Đoàn, bên trái là cờ Đội b
b) Cờ Tổ quốc đứng giữa, bên phải cờ Tổ quốc là cờ Đội, bên trái là cờ Đoàn
c) Cờ Đội đứng giữa, bên phải cờ Đội là cờ Tổ quốc, bên trái là cờ Đoàn
Câu hỏi số 12: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về tập hợp nhanh trong tập hợp đội hình? a) Chỉ dùng cho đội hình hàng dọc và hàng ngang, không cần phải tập hợp phân đội trước khi tập hợp đơn vị a
b) Dùng cho tất cả loại đội hình, không cần phải tập hợp phân đội trước khi tập hợp đơn vị
c) Chỉ dùng cho đội hình hàng dọc, hàng ngang và chữ U, không cần phải tập hợp phân đội trước khi tập hợp đơn v
Câu hỏi số 13: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về cự li ở các góc trong chỉnh đốn đội ngũ chi đội đội hình chữ U (chi đội có 3 phân đội)? a) Luôn có khoảng cách là một cự li rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang (lòng bàn tay úp song song với mặt đất), chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái của phân đội phó phân đội 2 đưa ra phía trước (lòng bàn tay úp song song với mặt đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 3 b
b) Luôn có khoảng cách là một cự li rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang (lòng bàn tay úp song song với mặt đất), chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái của phân đội phó phân đội 2 đưa ra phía trước (bàn tay nghiêng, vuông góc với mặt đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 3
c) Luôn có khoảng cách là một cự li rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang (lòng bàn tay úp song song với mặt đất), chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái của phân đội phó phân đội 2 đưa ra phía trước (lòng bàn tay úp song song với mặt đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 3
Câu hỏi số 14: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về trang phục đối với chỉ huy Đội? a) Mặc đồng phục đội viên, đeo cấp hiệu chỉ huy Đội a
b) Mặc đồng phục nghi lễ, đeo cấp hiệu chỉ huy Đội
c) Cả hai phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 15: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định tư thế tay của đội viên như thế nào khi thực hiện động tác chạy đều? a) Hai cánh tay co tự nhiên, long bàn tay ngửa, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy b
b) Hai cánh tay co tự nhiên, long bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy
c) Cả hai phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 16: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về khoảng cách bước chân của đội viên khi thực hiện động tác tiến, lùi? a) Khoảng cách bước chân bằng một bàn chân a
b) Khoảng cách bước chân rộng bằng vai
c) Cả hai phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 17: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định như thế nào về khoảng cách bước chân của đội viên khi thực hiện động tác sang phải, sang trái? a) Khoảng cách bước chân bằng một bàn chân b
b) Khoảng cách bước chân rộng bằng vai
c) Cả hai phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 18: Trong các yêu cầu đối với đội viên của Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, yêu cầu đánh trống được quy định như thế nào? a) Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định a
b) Mỗi đội viên phải thực hiện được 3 bài trống quy định
c) Cả hai phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 19: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định kích thước khăn quàng của đội viên như thế nào? a) Kích thước tối đa: đường cao 0.25 m, cạnh đáy: 1.00 m b
b) Kích thước tối thiểu: đường cao 0.25 m, cạnh đáy: 1.00 m
c) Kích thước: đường cao 0.25 m, cạnh đáy: 1.00 m
Câu hỏi số 20: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định kích thước khăn quàng của phụ trách như thế nào? a) Kích thước tối thiểu: đường cao 0.30 m, cạnh đáy: 1.20 m a
b) Kích thước tối đa: đường cao 0.30 m, cạnh đáy: 1.20 m
c) Kích thước: đường cao 0.30 m, cạnh đáy: 1.20 m
Câu hỏi số 21: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định trong đại hội liên đội, người trúng cử vào BCH Liên đội là? a) Được trên ½ số phiếu hợp lệ, theo thứ tự từ cao xuống thấp a
b) Được trên ½ số đại biểu dự đại hội bầu theo thứ tự từ cao xuống thấp
c) Được trên ½ số phiếu bầu theo thứ tự từ cao xuống thấp
d) Được trên ½ số đội viên trong liên đội đồng ý theo thứ tự từ cao xuống thấp
Câu hỏi số 22: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định trong đại hội chi đội, người trúng cử vào BCH chi đội là? a) Được trên ½ số phiếu hợp lệ, theo thứ tự từ cao xuống thấp c
b) Được trên ½ số đại biểu dự đại hội bầu theo thứ tự từ cao xuống thấp
c) Được trên ½ tổng số phiếu bầu theo thứ tự từ cao xuống thấp
d) Được trên ½ số đội viên trong liên đội đồng ý theo thứ tự từ cao xuống thấp
Câu hỏi số 23: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định các Nghi lễ của Đội bao gồm? a) Lễ chào cờ                                    b) Lễ diễu hành                    c) Lễ duyệt Đội a, b, c, d, e, f, g, h, i
d) Kết nạp đội viên              e) Công nhận chi đội           f) Trưởng thành đội viên
g) Thành lập LĐ tạm thời    h) Đại hội Đội                       i) ĐH Cháu ngoan Bác Hồ
j) Chọn, cử phụ trách Sao   k) Đặt tên Sao                       l) Công nhận Sao nhi đồng
Câu hỏi số 24: Trong lễ duyệt Đội sử dụng bài trống nào? a) Trống hành tiến                                                                b) Trống chào mừng a
c) Trống chào cờ                                                                  d) Trống tập hợp
Câu hỏi số 25: cấp hiệu chỉ huy được trao cho ai? a) Hội đồng Đội                                                        b) BCH Liên đội b, c, d, e
c) BCH Chi đội                                                         d) Các phân đội trưởng, phân đội phó
e) Các ủy viên BCH Liên đội, chi đội                   f) Giáo viên – TPT Đội
h) Tất cả các phương án trên đều đúng
VỀ LỊCH SỬ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (10 câu hỏi)
Câu hỏi số 1: Tên gọi đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì? a) Đội Thiếu nhi Tháng Tám                                              b) Hội Nhi đồng cứu quốc b
c) Đội TNTP Việt Nam                                                        d) Đội TNTP Hồ Chí Minh
Câu hỏi số 2: Người được giao phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đầu tiên là ai? a) Kim Đồng                                                                                                  b) Lí Tự Trọng d
c) Võ Thị Sáu                                                                                                d) Đức Thanh
Câu hỏi số 3: Phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Đội TNTP Hồ Chí Minh là? a) Huân chương Sao vàng                                       b) Huân chương Hồ Chí Minh a
Câu hỏi số 4: Huân chương Sao vàng được Đảng và Nhà nước trao tặng cho Đội TNTP Hồ Chí Minh vào năm nào? a) 2000                                   b) 2001                                  c) 2002 b
Câu hỏi số 5: Bài hát truyền thống của nhi đồng là? a) Năm cánh sao vui                                                b) Nhanh bước nhanh nhi đồng b
c) Sao của em                                                d) Lớp chúng ta đoàn kết
Câu hỏi số 6: Đội TNTP Hồ Chí Minh có mấy lần đổi tên? a) 3 lần                                               b) 4 lần                                   c) 5 lần b
Câu hỏi số 7: Các phong trào lớn của Đội là những phong trào nào dưới đây? a) Trần Quốc Toản, Kế hoạch nhỏ, Nghìn việc tốt a
b) Áo lụa tặng bà, Uông nước nhớ nguồn, Những viên gạch hồng
c) Đi tìm địa chỉ đỏ, Công trình măng non, Vòng tay bè bạn
d) Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu hỏi số 8: Bác Hồ đã gửi thư và căn dặn thiếu nhi Việt Nam Năm điều vào thời gian nào? a) 15/5/1941                         b) 15/5/1961                         c) 19/5/1941             d) 19/5/1961 b
Câu hỏi số 9: Đội được mang tên Bác Hồ vĩ đại vào ngày tháng năm nào? a) 30/01/1970           b) 15/5/1970             c) 19/5/1970 a
Câu hỏi số 10: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Toàn quốc đã được tổ chức mấy lần? a) 5 lần                                               b) 6 lần                                   c) 7 lần c
c) Là một nhà tổ chức; một nhà giáo dục; một cán bộ chính trị – xã hội; nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí  

PHẦN THI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Xây dựng 01 kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018) tại liên đội?

         

Gợi ý:

          Có thể xây dựng 01 kế hoạch tổng thể gồm nhiều hoạt động hoặc kế hoạch tổ chức 01 hoạt động cao điểm cụ thể (ví dụ: Hội diễn văn nghệ, Thắp sáng ước mơ, Ngày hội trò chơi dân gian, thi Nghi thức Đội ….

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

     LIÊN ĐỘI:………………………………

Số:        KH/LĐ                               …………., ngày…..tháng……năm 2018

 

KẾ HOẠCH

…………………………………………….(Tên hoạt động)

– Đảm bảo bố cục và các ý chính khi xây dựng kế hoạch hoạt động Đội tại liên đội.

 1. Mở bài: Các căn cứ

– Thực hiện chương trình công tác năm;

– Sự chỉ đạo của HĐĐ cấp trên/ BGH nhà trường;

– Khái quát mục đích tổ chức hoạt động (Thiết thực chào mừng……….);

 1. Các nội dung chính
 2. Nêu được mục đích, yêu cầu
 3. Mục đích:

– Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của tổ chức Đội TNTP

– Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Đoàn TNCS, các tổ chức xã hội, giáo dục với công tác Đội.

– Ý nghĩa văn hóa, thẩm mỹ: tạo điều kiện giao lưu, sân chơi lành mạnh cho các lực lượng trong nhà trường, các em thiếu nhi; biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cá nhân điển hình trong các tác Đội để cổ vũ phong trào tại liên đội.

 1. Yêu cầu

– Tổ chức sâu rộng trong toàn liên đội, đảm bảo mọi đối tượng thiếu nhi có thể tham gia được.

– Phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

 1. Nêu được các nội dung cơ bản của Kế hoạch:
 2. Thời gian

– Thời gian phát động

– Thời gian tổ chức hoạt động cao điểm

 1. Địa điểm

– Cấp liên đội

– Cấp chi đội

 1. Đối tượng
 2. Kinh phí
 3. Các hoạt động cụ thể

……………………………….

 1. Tổ chức thực hiện:
 2. Đối với Giáo viên – TPT Đội

– Xây dựng và triển khai kế hoạch;

– Trực tiếp tham mưu BGH hình thức tổ chức, trình kinh phí, vận động các nguồn lực tổ chức;

– Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường: Đoàn TN, công đoàn, Hội phụ huynh, Hội khuyến học……(có nội dung phối hợp hoặc bản tham mưu BGH về phân công nhiệm vụ……)

– Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản chi tiết

– Phân công nhiệm vụ

– Báo  cáo về HĐĐ cấp trên sau khi hoàn thành tổ chức hoạt động.

 1. Đối với các chi đội, lớp nhi đồng.

– Triển khai, thực hiện kế hoạch

– Tham gia hoạt động cấp liên đội

III. Phần kết

          – Nhấn mạnh lại sự cần thiết của việc ban hành kế hoạch;

Mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BGH; sự hỗ trợ, phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường;

Yêu cầu các chi đội nghiêm túc triển khai, thực hiện.

 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                                           TM. LIÊN ĐỘI