Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Công văn, Thông tư, quy vtawcs ứng xử trong cơ sở GD
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..