Công khai của HT theo TT 36 ( năm học 2018 -2019 )

Công khai của HT theo TT 36 ( năm học 2018 -2019 )

Lượt xem:

...
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ 2017 -2018

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ 2017 -2018

Lượt xem:

  PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNGTHCS EA YIÊNG ___________________   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Số : 26 /BC-THCS Ea yiêng , ngày  27   tháng   5  năm 2018     BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Năm học 2017- 2018   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi: – Xây dựng kế... ...