HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN

(Công tác thi đua năm học 2018-2019)

 

Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.

 

Để kịp thời đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019, Thực hiện Kế hoạch, Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về Công tác thi đua khen thưởng, LĐLĐ huyện yêu cầu các CĐCS trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

 

  1. Lên Kế hoạch, chuẩn bị nội dung Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 và đề ra kế hoạch hoạt động Công đoàn trong dịp hè 2019.
  2. Họp xét và lập hồ sơ thi đua của Công đoàn trường gửi về LĐLĐ huyện trước ngày 10/6/2019 để kịp thời tổng hợp gửi các cấp khen.
  3. Hồ sơ gồm:
  • Tờ trình đề nghị khen thưởng
  • Biên bản họp xét thi đua năm học 2018-2019 (trích sao có xác nhận của Cấp ủy Chi bộ).
  • Bảng chấm điểm CĐCS năm học 2018-2019. (theo mẫu hàng năm)
  • Danh sách đề nghị LĐLĐ khen: đối với cá nhân mỗi đơn vị bầu chọn 10% Đoàn viên  tiêu biểu của đơn vị ( không tính số hợp đồng lao động có thời hạn). CĐCS cân đối ngân sách để chi thưởng ; Đối với tập thể LĐLĐ huyện sẽ họp xét 30% Tập thể xuất sắc để khen thưởng.
  1. Tiêu chuẩn đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen:
  • Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành và hoạt động Công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức.

+ Có ít nhất 03 năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; và ít nhất 02 năm được Công đoàn cấp trên tặng giấy khen.

–   Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, là gương điển hình trong ngành.

+ Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

* Ghi chú: Thời gian khen thưởng đối với cấp tỉnh lần trước cách lần sau ít nhất 03 năm (36 tháng).

Các CĐCS căn cứ hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:                                                                   TM/ BAN THƯỜNG VỤ

– Các CĐCS  trực thuộc;                                                               CHỦ TỊCH

– Lưu.

( đã ký)

 

 Phạm Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĐLĐ TỈNH ĐĂK LĂK                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Pắc, ngày 11  tháng 5 năm 2019

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM
Tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 20…-20

 

TT NỘI DUNG TIÊU CHUẨN Điểm tiêu chuẩn Điểm tự chấm Điểm duyệt
I Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý: 35    
1 Tham gia với thủ trưởng đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị. 4    
2 Hàng năm phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc cán bộ viên chức được biết theo quy định của Pháp luật. 4    
3 Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận kế toán đơn vị thanh toán đầy đủ các chế độ: thừa giờ, công tác phí, phép hàng năm,… cho cán bộ viên chức. ( theo quy định hiện hành) 4    
4 Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với cán bộ viên chức; tham gia giải quyết và phản ánh kịp thời lên cấp trên để có hướng giải quyết, tránh tình trạng xảy ra đơn thư vượt cấp. 4    
5 Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn và thủ trưởng đơn vị. 4    
6 Phối hợp với thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể). 5    
7 Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 5    
8 Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. 5    
II Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn: 35    
1 Có 100%  số cán bộ viên chức mới về đơn vị gia nhập công đoàn. 4    
2 Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. 4    
3 Có 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc. 50% cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 4    
4 Việc kiện toàn và công nhận Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 4    
  5 Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả, có quy chế và tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành (BCH), Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân theo quy định, có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi. 4    
6 Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, UBKT, Ban nữ công theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên theo sổ hoặc trên máy tính. 3    
7 Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại Hội nghị BCH, công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. 4    
8 Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên (nếu có); thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, người lao động. Không vi phạm kỷ luật sử dụng, quản lý tài chính công đoàn. 4    
9 Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, cán bộ viên chức và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên. 4    
III Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác: 20    
1 Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và cán bộ viên chức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và người lao động (có nội dung cụ thể). 5    
2 Không có cán bộ viên chức vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có cán bộ viên chức bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc các tệ nạn xã hội. 5    
3 Tham gia với Thủ trưởng đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm. 3    
4 Vận động đoàn viên, cán bộ viên chức hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. 4    
5 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 3    
IV Điểm thưởng: 10    
1 Tham gia đầy đủ 100% các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi do các cấp tổ chức. 3    
2 Có 1/3 các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi do các cấp tổ chức có giải thưởng. 3    
3 Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và  cơ quan, đơn vị. 2    
4 Có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội từ thiện. 2    
  Tổng cộng: 100    

 

 Căn cứ khung điểm xếp loại:
– CĐCS vững mạnh:    từ 85- 100 điểm            – CĐCS Khá:               từ 70 – dưới 85 điểm
– CĐCS TB:                từ 50 – dưới 70 điểm      – CĐCS yếu:                dưới    50 điểm
 
             Xếp loại của đơn vị:
– Số điểm đạt được: ………….điểm
– Xếp loại:  ..……… ……………….

                              TM.BAN CHẤP HÀNH
                      CHỦ TỊCH