Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  681/ PGDĐT

 V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Krông Păc, ngày  23  tháng  11  năm 2018

 

            

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện.

 

Căn cứ công văn số 1563/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 02/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lí chất lượng giáo dục năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện (gọi chung là các trường THCS) tổ chức ôn tập và  kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 theo kế hoạch sau:

  1. Công tác ôn tập, ra đề và kiểm tra

Các trường THCS có trách nhiệm tổ chức việc ôn tập, kiểm tra các môn học của học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Việc ra đề phải đúng trọng tâm chương trình môn học và đảm bảo thời lượng.

Các trường tổ chức ra đề kiểm tra tập trung 9 môn (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD) cho học sinh từ khối 6  đến khối 9 (trừ 4 môn Ngữ văn 9, Toán 9, Vật lí 9 và Lịch sử 9).

+ Thời gian Tổ chức kiểm tra học kỳ I được tổ chức từ ngày 12/12/2018 đến ngày 28/12/2018 (tùy theo điều kiện của từng trường phân bố thời gian tổ chức kiểm tra cho hợp lí)

+ Tổ chức kiểm tra: Đảm bảo nghiêm túc, công bằng và khách quan.

+ Thời lượng đề kiểm tra theo qui định của phân phối chương trình.

+ Nội dung kiểm tra cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ GDĐT.

+ Đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT thì không ra đề kiểm tra.

+ Chỉ đạo xây dựng ma trận đề theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH  ngày 30/12/2010 của của Bộ GDĐT, đảm bảo mức độ: 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng thấp và 10% vận dụng cao. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra chung cho toàn trường đối với từng môn học, lấy đó làm cơ sở cho các năm học tiếp theo.

+ Hình thức kiểm tra môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại tùy theo kế hoạch và điều kiện của từng đơn vị để chia tỉ lệ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cho phù hợp. Mỗi môn kiểm tra tối thiểu phải có 04 mã đề.

+ Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phân loại được trình độ học sinh.

+ Đối với một số môn khoa học xã hội cần kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở, tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước; đối với môn Ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Riêng các môn Ngữ văn 9, Toán 9, vật lí 9 và Lịch sử 9 kiểm tra chung theo đề của Phòng GDĐT.

+ Đối với 4 môn đề của Phòng GDĐT các trường tổ chức mỗi phòng kiểm tra có 24  học sinh, phòng cuối có thể xếp không quá 28 học sinh của tất cả học sinh của khối 9.

+ Lập danh sách từng phòng thi theo quy định.

+ Kiểm tra theo lịch :

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Gìơ bắt đầu làm bài
18/12/2018

(Thứ Ba)

Sáng Ngữ Văn 90phút 7g15’ 7g25’ 7g30’
Vật lí 45phút 9g15’ 9g25’ 9g30’
19/12/2018

(Thứ Tư)

Sáng Toán 90phút 7g15’ 7g25’ 7g30’
Lịch sử 45phút 9g15’ 9g25’ 9g30’

         

  1. Công tác nhận đề, đáp án và tổ chức chấm:

+ Nơi nhận đề và thời gian nhận đề:  7 giờ 30’ ngày 17/12/2018 (Thứ hai)  họp chuẩn bị công tác kiểm tra và nhận đề kiểm tra tại phòng GDĐT.

Lưu ý: Khi đi nhận đề kiểm tra phải là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng.

+ Trường hợp thiếu đề, để bảo đảm tính bảo mật của đề kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị ra quyết định thành lập tổ sao in đề kiểm tra do 01 Lãnh đạo đơn vị làm tổ trưởng. Tổ in sao chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của đề, các đề kiểm tra không sử dụng phải niêm phong cẩn thận, các khâu của việc in sao phải có biên bản (để lưu tại đơn vị).

+ Đáp án chỉ được mở và in sao khi kiểm tra xong bộ môn đó.

+ Sau khi kiểm tra xong các đơn vị tự bố trí việc chấm tập trung theo hướng dẫn chấm của Phòng GDĐT.

+ Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kỳ theo lịch qui định do ốm đau, tai nạn… thì các trường tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ sơ kết học kỳ I. Đề kiểm tra bổ sung các đơn vị tự ra theo thời lượng và mức độ tương đương của đề kiểm tra chung trong toàn huyện.

Các đơn vị hoàn thành chương trình học kỳ I theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2018–2019 phù hợp với chương trình chi tiết do các nhà trường xây dựng. Nghiêm cấm việc dồn ép, cắt xén chương trình; việc dạy bù phải có kế hoạch, thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình; thực hiện ghi các loại hồ sơ như sổ đầu bài, sổ điểm chính và học bạ của học sinh.

  1. Báo cáo:

– Các đơn vị gởi báo cáo thống kê trước ngày 10/01/2019 (mẫu thống kê có thông báo sau).

Đây là kỳ kiểm tra qui mô toàn huyện,  do đó các đơn vị phải tuân thủ tuyệt đối về lịch kiểm tra, các khâu theo qui định. thủ trưỏng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra của đơn vị mình ở tất cả các khâu (Nhận đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo). Hiệu trưởng các trường lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo đơn vị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ thầy Trịnh Xuân Tuấn chuyên viên Phòng GDĐT, ĐT: 0941.752.779 để được giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (thực hiện);

– Lãnh đạo Phòng GDĐT (báo cáo);

– Các bộ phận liên quan thuộc phòng (phối hợp);

– Lưu VT, CM.

 KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Cường