kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 2-HKI :  Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

26/8

– Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 2 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Vận động HS mua SGK, TL địa phương

 

– Đội – GVCNL

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

Đ/c Eang + GVCN

 

 

 
3

27/8

-Học bình thường GV- HS  
4

28/8

Thực hiện công tác trong tuần CBGV-NV  
5

29/8

– Họp Chi bộ

– LĐVS , đào hố rác , mương

– Học bình thường

 

-Đảng viên

– Eang + PCGVCN

– GV- HS

 

-9h 0

 

 

6

30/8

Thực hiện công tác trong tuần CBGV-NV  
7

31/8

 

Học bình thường

Vận động HS chuyên cần

 

GV và HS

 
CN     Trực lễ nghiêm túc