quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

Lượt xem:

Đọc bài viết

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KRÔNG PẮC

Số  1595/UBND

V/v thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Pắc, ngày  09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc;

– Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

– Các trường Tiểu học, THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện;

– Các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Quyết định 2499). UBND huyện yêu cầu Phòng GDĐT, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện (gọi chung là các đơn vị trường học), các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc thực hiện nghiêm túc một số việc cụ thể như sau:

  1. Phòng GDĐT dừng tiếp nhận hồ sơ cấp và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm kể từ ngày 26/8/2019. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trước ngày 26/8/2019 vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi giấy phép hết hiệu lực.
  2. UBND các xã, thị trấn

Nghiên cứu các quy định tại Quyết định 2499 để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn.

Dừng tiếp nhận Tờ trình cấp và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kể từ ngày 26/8/2019.

Phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn thành lập Ban quản lý dạy thêm, học thêm kiểm tra, xử phạt hành chính đối cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định trên địa bàn quản lý theo Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời UBND các xã, thị trấn  thông báo kết quả kiểm tra dạy thêm, học thêm về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với giáo viên tiểu học và THCS) và về trường trung học phổ thông (đối với giáo viên trung học phổ thông) để phối hợp xử lý những cá nhân vi phạm.

  1. Các đơn vị trường học

Chủ động tham mưu UBND các xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 2499.

Dừng ký xác nhận cho cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm tại các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm từ ngày 26/8/2019.

Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 2499 để triển khai đến toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của đơn vị được biết và thực hiện.

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nghiêm túc thực hiện; mọi vướng mắc liện hệ UBND huyện qua Phòng GDĐT để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi (để thực hiện)

-CT, các PCT UBND huyện;

-CVP, PCVP UBND huyện;

-Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Minh Trinh