kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số :  678/QĐ-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

             Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc;

Thực hiện Công văn số 1058/SGDĐT-GDTrH ngày 22/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn năm 2019;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn 2019, gồm các ông (Bà) có tên sau:

  1. Ông: Phạm Xuân Vinh – Trưởng phòng GDĐT, Trưởng ban;
  2. Ông: Trịnh Xuân Tuấn – CV Phòng GD&ĐT, Thành viên;
  3. Ông: Nguyễn Khắc Thống – HT trường THCS Thị Trấn Phước An, thành viên;
  4. Ông: Nguyễn Minh Sơn – GV trường THCS Ngô Gia Tự, Kỹ thuật viên;
  5. Báo cáo viên (có danh sách kèm theo);
  6. Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn (có danh sách kèm theo).

Thời gian: 04 ngày, cụ thể như sau:

+ Ngày 29/8/2019 tập huấn các môn: Lịch sử; Vật lí; Hóa học, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút;

+ Ngày 30/8/2019 tập huấn các môn: Ngữ văn; Toán; Địa lí, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút;

+ Ngày 03/9/2019 tập huấn các môn: Sinh học; Tin học; GDCD, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút;

+ Ngày 04/9/2019 tập huấn các môn: Âm nhạc; Mỹ thuật, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút;

Địa điểm: Trường THCS Thị Trấn Phước An.

Điều 2.  Ông (bà) trong Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019 theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT, các bộ phận có liên quan, đơn vị trường học và ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

-Như điều 1;                                                                                   (Đã ký)

-Lưu: VT, CM_THCS.

 

                                                                                        Phạm Xuân Vinh

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
        TRƯỜNG THCS EA YIÊNG
DANH SÁCH GIAÓ VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2019
TT Họ và tên Môn Đơn vị công tác Số
điện thoại
Địa chỉ Email Tên tài khoản ở “Trường học kết nối” Ghi chú
1 Dương Đức Văn Toán THCS Ea Yiêng 0774530776   GV.14660.010
2 Lê Viết Phòng Toán THCS Ea Yiêng 0987345315   GV.14660.061
3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tin học THCS Ea Yiêng 0946506494 Nguyenthithanhthuy12991@gmail.com GV.14660.058
4 Nguyễn Thị Minh Hồng Vật lí THCS Ea Yiêng 0948800276 Honggau2702@Gmail.com Gv.14660.020
5 H Boach Bya Vật lí THCS Ea Yiêng 0947357329 hboachbya@gmail.com GV.14660.024
6 Phan Ngọc Viên Hóa học THCS Ea Yiêng 0834774749   GV.14660.064
7 Trần Danh Thanh Sinh học THCS Ea Yiêng 0943055253   GV.14660.063
8 Đặng Thị Phương Sinh học THCS Ea Yiêng 0983912372   GV.14660.062
9 Lê Xuân Dũng Ngữ văn THCS Ea Yiêng 0946597248 Lexuandung69a@gmail.com GV.14660.012
10 Nguyễn Thành Lập Ngữ văn THCS Ea Yiêng 0942965383 Nguyenthanhlap1978@gmail.com GV.14660.014
11 Nguyễn Thị Thanh Hiền Lịch sử THCS Ea Yiêng 0398530551   GV.14660.065
12 Vũ Hải Hà Địa lí THCS Ea Yiêng 0939082379   GV.14660.066
13 Nguyễn Thị Thu Quyến GDCD THCS Ea Yiêng 0988552801   GV.14660.019
14 Nguyễn Thị Huệ Âm nhạc THCS Ea Yiêng 0828376673 abc123iuyiyyt@yahoo.com GV.14660.018
15 Nguyễn Hải Anh Mỹ thuật THCS Ea Yiêng 0976768587   GV.14660.026