Kế hoạch thi GVG huyện năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  56/PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                

Krông Pắc, ngày 03 tháng 02  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS

Năm học 2019-2020, phần thi thực hành

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Krông Pắc.

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 741/PGDĐT ngày 23/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 768/PGDĐT ngày 07/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2019-2020 phần thi thực hành cụ thể như sau:

 1. Hình thức thi
 2. a) Thực hiện theo Hướng dẫn số 741/PGDĐT ngày 23/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2019-2020; Kế hoạch số 768/PGDĐT ngày 07/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm học 2019-2020 do đó phần thi thực hành vẫn thực hiện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Đề nghị hiệu trưởng các đơn vị quán triệt đến giáo viên tham gia dự thi được rõ.
 3. b) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.
 4. c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, thực hiện theo phân phối chương trình của trường THCS Ea Yông đối với môn Thể dục; trường THCS Thị Trấn phước An đối với các môn còn lại, được xác định bằng hình thức bốc thăm.
 5. d) Giáo viên tham gia dự thi tự chủ động trong việc chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ dạy học như: Đồ dùng dạy học, máy tính, đèn chiếu….
 6. Thời gian và địa điểm

Thời gian bốc thăm bài thi: ngày 10/02/2020, tại trường THCS Thị Trấn Phước An.

Thời gian thi thực hành: từ ngày 12/02/2020 đến ngày 19/02/2020.

Địa điểm thi thực hành: Môn Thể dục thi tại trường THCS Ea Yông; các môn còn lại thi tại trường THCS Thị Trấn Phước An.

 1. Đánh giá các nội dung thi và kết quả của giáo viên dự thi
 2. a) Công nhận và cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho giáo viên dự thi có sáng kiến kinh nghiệm đạt từ loại C trở lên; bài kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
 3. b) Khen thưởng các giải nhất, nhì, ba các môn được xếp theo thứ tự như sau:

– Điểm trung bình của 2 bài thi giảng.

Trường hợp có hai hay nhiều giáo viên có điểm trung bình của hai bài giảng bằng nhau thì lần lượt tính đến chỉ số phụ như sau:

– Điểm bài thi kiểm tra năng lực.

– Điểm sáng kiến kinh nghiệm.

Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau thi trưởng Ban tổ chức sẽ quyết định việc khen thưởng.

 1. Tổ chức thực hiện
 2. a) Bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi (phần thi thực hành) và triển khai đến các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Krông Pắc;

– Tham mưu tổ chức Hội thi, ban hành các quyết định thành lập ban tổ chức và giám khảo chấm thi thực hành cấp huyện theo quy định của Điều lệ hội thi;

– Tham mưu cấp giấy Chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi” theo qui định của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT.

 1. b) Các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Krông Pắc

– Nghiên cứu và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi này đến tất cả giáo viên tham gia phần thi thực hành.

– Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham gia dự thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm học 2019-2020 phần thi thực hành. Nhận được kế hoạch này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc, nếu có vướng mắc liên hệ thầy Trịnh Xuân Tuấn chuyên viên THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0941.752.779 để được giải quyết.

                             

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (đề báo cáo)

– Lưu VT, CM_THCS

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Cường