kế hoạch tuần 10/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 10 ; NĂM HỌC 2018 -2019

(Tuần 10 -HKI :  Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

21/10

– SHNGLL

– Học Bình thường

– Thao giảng đợt I

– Vận động HS đóng các loại quỹ

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– Đăng ký theo tổ CM

– Eang , GVCN

– GVBM

 

 
3

22/10

– Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 

 

4

23/10

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 

 

 
5

24/10

– Học Bình thường

 

– GV – HS

 

 

6

25/10

-Học bình thường

– Hội thao ngành ( 25 -27 /10)

 

-Toàn trường

– theo quyết định

 

 
7

26/10

– Học bình thường

– Vận động HS – ổn định duy trì SS – đóng các loại quỹ

 

–         GV – HS

–         GVCNL

 

-Eang + GVCNL

 

 
CN

27/10