Kế hoạch tuần 3 từ 21-26/9/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 3-HKI :  Từ ngày 21 /9 đến ngày 26/9/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

21/9

Chào cờ

Học bình thường

Tập huấn CT CĐ 21-23/9

– Toàn trường

 

– theo PCông

 

 
3

22/9

Học bình thường

Tập huấn CT đội 22-25/9

– Toàn trường

Đ/c Cao Cúc

 
4

23/9

 Học bình thường

Tham gia quán triệt triển khai NQ ĐH đảng bộ huyện ( 7h30 )

– Toàn trường

– Cấp ủy

 
5

24/9

-Học bình thường

-Nộp ý tưởng khoa học

– Toàn trường

– theo tổ CM

 
6

25/9

Học bình thường CBGV-HS  
7

26 /9

 

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

 

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL

 

 

 
cn