kế hoạch tháng 10

kế hoạch tháng 10

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    03  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 02  tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10   chủ đề : “ Chăm ngoan – Học giỏi  ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng 9  ... ...